Opći uvjeti poslovanja

UVODNE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se uvijek, osim u slučaju da se u pismenom obliku ne ugovori drugačije.

Ako kupac ima svoje Opće uvjete poslovanja, Kupac i Prodavatelj su suglasni da se primjenjuju Opći uvjeti poslovanja društva ELTING d.o.o., osim ako se u pismenom obliku ne ugovori drugačije.

Ovi Opći uvjeti poslovanja objavljeni su na Internet stranici društva ELTING d.o.o., na Oglasnoj ploči društva ELTING d.o.o. i dostupni su u fizičkom obliku u trgovini društva ELTING d.o.o.

 

ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA

Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane usuglasile o bitnim sastojcima ugovora.

Volja za sklapanje ugovora može se izjaviti i pomoću različitih komunikacijskih sredstava.

Ponuda je prihvaćena i kad Ponuđenik pošalje stvar ili plati cijenu te kad učini neku drugu radnju koja se na temelju ponude, prakse utvrđene između zainteresiranih strana ili običaja može smatrati izjavom o prihvatu.

Prihvat se može povući samo ako društvo ELTING d.o.o. primi izjavu o povlačenju prije izjave o prihvatu ili istodobno s njom.

Ponuda učinjena nazočnoj osobi smatra se odbijenom ako nije prihvaćena bez odgađanja, osim ako je društvo ELTING d.o.o. dalo  Ponuđeniku stanoviti rok za razmišljanje.

Ponuda učinjena telefonom ili e-mailom smatra se ponudom nazočnoj osobi.

Šutnja Ponuđenika ne znači prihvat ponude, osim ako Ponuđenik, koji stoji u stalnoj poslovnoj vezi s društvom ELTING d.o.o. glede određene robe, ponudu koja se odnosi na takvu robu nije odmah ili u ostavljenom roku odbio.

Ugovor je sklopljen u trenutku kada društvo ELTING d.o.o. primi izjavu Ponuđenika da prihvaća ponudu.

Smatra se da je ugovor sklopljen u mjestu u kojem je društvo ELTING d.o.o. imalo svoje sjedište u trenutku davanja ponude.

Izlaganje robe s naznakom cijene smatra se ponudom.

Slanje kataloga, cjenika, tarifa i drugih obavijesti te oglasi dani u tisku, lecima, radijom, televizijom, elektroničkim putem ili na koji drugi način ne smatraju se ponudom za sklapanje ugovora, nego samo pozivom da se učini ponuda pod objavljenim uvjetima, ako drukčije ne proizlazi iz takvih izjava volje. Ali će Pošiljatelj takvih poziva odgovarati za štetu koju bi pretrpjelo društvo ELTING d.o.o. ako bez osnovanog razloga nije prihvatio njegovu ponudu.

Svaka ponuda mora biti izvršena u pisanom obliku i sve možebitne promjene predmeta prodaje moraju također biti izvršene u pisanom obliku.

 

CIJENE

Sve cijene izražene su u kunama s pripadajućim PDV-om po propisanoj stopi u vrijeme isporuke robe.

Ako je od sklapanja ugovora do isporuke robe prošlo više od 4 mjeseca, vrijedi novi cjenik robe.

 

UVJETI PLAĆANJA

Plaćanje se vrši na žiro – račun društva ELTING d.o.o.

Za svaku narudžbu robe koja se ne nalazi na skladištu potrebno je uplatiti avans u iznosu od 50% prije početka izrade proizvoda.

Kupac je dužan platiti puni iznos cijene prije podizanja robe. Ukoliko cijena nije podmirena roba se neće izdati i na navedeni iznos će se obračunati kamate koje počinju teći s datumom slanja obavijesti Kupcu o mogućnosti podizanja robe.

Roba se može izdati prije podmirenja punog iznosa cijene samo Kupcu s kojim društvo ELTING d.o.o. ima sklopljen ugovor o dugoročnoj poslovnoj suradnji, ali u tom slučaju društvo ELTING d.o.o. zadržava pravo vlasništva nad robom koja nije plaćena. Stoga  u slučaju pljenidbe ili drugih zahvata trećih osoba u robu nad kojom društvo ELTING d.o.o. zadržava pravo vlasništva, Kupac je dužan odmah i bez odgode o tome obavijestiti društvo ELTING d.o.o. pisanim putem. Kupac za svako otuđenje i obradu isporučene robe treba prethodno odobrenje društva ELTING d.o.o.

Plaćanje se mora izvršiti u ugovorenom roku, a najkasnije 30 dana od ispostave računa.

 

ROKOVI ISPORUKE

Obvezujući su samo ako su ugovoreni u pisanom obliku prilikom narudžbe robe.

 

ZAKAŠNJENJE

Društvo ELTING d.o.o. ne odgovara za zakašnjenje u isporuci ako je do istog došlo zbog više sile ili nepredvidivih okolnosti, u kojem slučaju se može ugovoriti novi rok ili Kupac i društvo ELTING d.o.o. mogu odustati od ugovora bez odštete.

Ako je Kupac u zakašnjenju ili društvo ELTING d.o.o. sazna za okolnosti koje utječu na sposobnost plaćanja i dovode u pitanje naplativost, sve nepodmirene obveze dospijevaju odmah i društvo ELTING d.o.o. može odmah djelomično ili u cijelosti odustati od neizvršenih obveza iz ugovora i tražiti naknadu štete, o čemu će obavijestiti Kupca.

Ako predaja stvari nije izvršena zbog Kupčeva zakašnjenja, rizik slučajne propasti  prelazi na Kupca u trenutku kad je došao u zakašnjenje.

 

PRIJEBOJ

Kupac može izvršiti prijeboj samo glede tražbina koje nisu osporene od društva ELTING d.o.o. ili su utvrđene u pravomoćnoj sudskoj odluci.

 

USTUPANJE TRAŽBINE

Kupac može svoju tražbinu ustupiti trećoj osobi samo uz pisanu suglasnost društva ELTING d.o.o.

 

NEDOSTACI

Društvo ELTING d.o.o. ne odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao Kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.

Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, Kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti društvu ELTING d.o.o. odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.

Kad samo dio predane stvari ima nedostatke ili kad je predan samo dio stvari, odnosno manja količina od ugovorene, Kupac može raskinuti ugovor u smislu prethodnih članaka samo u pogledu dijela koji ima nedostatke, ili samo u pogledu dijela ili količine što nedostaju.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Društvo ELTING d.o.o. sve prikupljene podatke obrađuje na načelu zakonitosti, poštenosti i transparentnosti, te ih nepotrebno ne čuva niti ih daje na uvid trećim osobama. Svaka osoba čiji su podaci prikupljeni ima pravo zatražiti njihovo brisanje.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Društvo ELTING d.o.o. određuje odgovorne osobe za provedbu ugovora od strane društva ELTING d.o.o. i Kupca.

Društvo ELTING d.o.o. i Kupac dužni su podatke do kojih dođu u vrijeme poslovne suradnje štititi kao poslovnu tajnu i nakon eventualnog završetka suradnje.

Eventualne sporove stranke će rješavati sporazumno, a ako to ne bude moguće, za rješavanje sporova stvarna nadležnost određuje se zakonom.

Za sve ugovore koje zaključuje društvo ELTING d.o.o. mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

ELTING d.o.o. zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja.